Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Grinwis Tuintotaal

Artikel 1 – Definities

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder

A1. De hovenier/groenvoorziener is degene, natuurlijk of rechtspersoon.

Deze verricht de volgende werkzaamheden:

 1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. Werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als  buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. Werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 3. Het leveren van de benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
 4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen / begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

A2. De hovenier/groenvoorziener wordt verder ‘de ondernemer’ genoemd.

B1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die onderhoud en verzorging nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

B2. Dode materialen: Alle overige producten en materialen.

 1. Consumenten: iedere natuurlijke of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder A1 omschreven.
 2. Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.
 3. Vrij- of regiewerk: Alle werkzaamheden als bedoeld onder A1, welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en die tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.
 4. Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur, door één persoon, exclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing van en naar het werk. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop.

Artikel 3 – De offerte/het aanbod

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken. Indien leidingwerken niet op de aangegeven plaatsen liggen, zijn kosten van eventuele schade voor uzelf van rekening.
 2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de het in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.
 5. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven ongeacht de vraag of tekeningkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
 6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de ondernemer wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de ondernemer retour worden gezonden.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de consument de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecifieerd waren aan de ondernemer betalen in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.
 8. A) De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd. (aangenomen werk, vrij of regiewerk)
 9. B) Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de consument in rekening worden gebracht.
 10. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van vrij- of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) als mede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling, bij voorkeur schriftelijk. Met name bij bedragen boven de 1200 EURO.
 2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de consument de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
 3. A) Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de consument, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de consument binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van overeengekomene. 
 4. B) In dit geval maakt de ondernemer de offerte opnieuw op en zijn de leden 2 en 3a vervolgens opnieuw van toepassing.
 5. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de consument ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen na overleg voor een passende datum.
 6. Kennelijk fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen

 1. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders in de offerte of opdracht is aangegeven.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt in zowel uurtarieven als materialen zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst bij schriftelijke mededeling te ontbinden.
 4. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien worden per ingangsmoment daarvan aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 6 – Oplevering

 1. Het werk wordt opgeleverd middels een schriftelijke melding van de ondernemer aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk als zodanig door middel van een schriftelijke mededeling heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer 10 kalenderdagen zijn verstreken na de schriftelijke melding van de ondernemer aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn schriftelijk te aanvaarden.
 3. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat betreffende gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Na oplevering heeft u gedurende 1 jaar garantie op alle dode geleverde en verwerkte materialen. Indien er geen drainage in uw tuin is verwerkt, heeft u geen garantie op waterschade. Wat betreft houtwerken is het mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen: Naden, noesten en kwasten, uitzetten, krimpen en scheurvorming, kleurverschil, schimmel, zoutvlekken, hars, bloeden, kernhout en spint, pinholes en kromtrekken. Op deze genoemde houteigenschappen heeft u geen garantie. 
 5. Na oplevering heeft u op levende materialen 2 maanden groeigarantie. Op planten uit de volle grond heeft u garantie tot 1 juni. Voldoende water geven na oplevering is een vereiste om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

Artikel 7 – Betaling/niet-tijdige betaling

 1. Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de opdracht is aangegeven.
 2. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat in de opdracht overeengekomen betalingsafspraken door hem niet zijn nagekomen.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht om bij niet-tijdige betaling, na afloop van eventuele betalingsherinneringen, de geleverde producten terug te halen.
 4. De ondernemer zendt bij betalingsverzuim door de opdrachtgever een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering aan zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Over het openstaand bedrag waarvan de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer de wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering.
Contact

Oudelandseweg 66, 3235 LP Ouddorp

WERKDAGEN
Scroll naar boven